Na een gezamenlijke actie van de politie Fryslân, Waterschap Friesland en de provincie Fryslân in het kader van de Toezichtkring Natuurhandhaving, wordt er proces-verbaal opgemaakt tegen de eigenaar van een agrarisch bedrijf in Zandhuizen. Het proces-verbaal is 17 november aangezegd.
Door deze drie instanties werd tijdens een controle in het buitengebied, op een perceel grasland, een illegale opslag van mest en afvalstoffen, met een geschatte oppervlakte van 3000 kuub ontdekt. Dit betrof o.a. vloeibare mest, vaste mest, slootafval en voerafval zoals maïs- en kuilrestanten. Er werd o.a. geconstateerd dat er percolaat (mestvocht) in een nabij gelegen afwateringssloot terechtkwam. De betreffende mest en afvalstoffen waren op de kale bodem gestort, waardoor ook percolaat tijdens regenbuien in de bodem terecht kon komen. De illegale opslag ligt in het kwetsbare gebied van het beekdal van de Linde. Door de provincie Fryslân was geen ontheffing verleend voor deze opslag van mest en afvalstoffen. Door de provincie en het waterschap wordt er ook bestuurlijke handhaving toegepast met betrekking tot het opruimen van deze illegale opslag van mest en afvalstoffen.