2 augustus 2021

Extra ambulanceposten in Friesland

FRIESLAND – Onlangs heeft RAV Fryslân (ambulancezorg) haar uitvoerig onderzoek naar spreiding en beschikbaarheid van ambulances in onze provincie afgerond. De uitvoerende diensten Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en Ambulancezorg Fryslân hebben inmiddels de uitkomsten besproken en overleg gehad met De Friesland Zorgverzekeraar. Op basis hiervan is besloten om in Fryslân met meer ambulanceposten te komen. Op die manier kan in de toekomst de landelijk gestelde 95%-norm bij spoedritten worden gehaald. Dit betekent dat ambulances bij 95% van alle oproepen binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Er komen nieuwe ambulanceposten in Joure, Grou, Franeker en de regio Oudehorne. De post Bergum gaat naar Noordbergum (Quatrebras). Bolsward blijft definitief een standplaats.

Betere spreiding: gemiddelde aanrijtijd in de provincie 1 minuut korter!

Naast de uitbreiding van het aantal posten worden er ook wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de spreiding van de bestaande ambulanceposten en de beschikbaarheid van ambulances. Zo wordt voortaan in Drachten een ambulance aan de westkant neergezet. Een andere aanpassing is dat de dagpost in Noordbergum (Quatrebras) straks een 24-uursdienst gaat worden. Hierdoor kunnen we de gemiddelde aanrijtijd met één minuut verminderen; een flinke tijdwinst. In het kader van een snellere patiëntenzorg is dit een erg mooie ontwikkeling.

Bijdrage vanuit het Rijk

Het is al langere tijd bekend dat enkele gebieden in de provincie minder goed bereikbaar zijn. Naast het plattelandskarakter van de provincie heeft dat te maken met het ontbreken van voldoende financiële middelen. Die zijn nu beschikbaar gesteld door het Rijk. Hierdoor kunnen de plannen nu worden gerealiseerd, te beginnen met het zoeken naar geschikte locaties en het aanschaffen van materiaal. Verwacht wordt dat eerste nieuwe post in Joure begin 2014 wordt geopend, waarna gefaseerd de verdere uitbreiding zal plaatsvinden, die uiterlijk eind 2015 wordt afgerond.

Meer werkgelegenheid

De uitbreiding betekent ook een positieve impuls voor de werkgelegenheid. Op termijn gaat het RAV-breed om een uitbreiding van 22 formatieplaatsen. Hierbij gaat het zowel om verpleegkundigen als chauffeurs.

Achtergrondinformatie A1 Ambulanceritten en RAV Fryslân

In Nederland moeten ambulances binnen 15 minuten 95% van de Nederlandse bevolking kunnen bereiken (zogenaamde A1-ritten). In Fryslân wordt dit percentage niet gehaald, hoewel er wel een tendens tot verdere verbetering waarneembaar is (2010: 89,6%, 2011: 88,8% en 2012: 90,6%). Reden voor het niet halen van de landelijke 95%-norm: het plattelandskarakter van de provincie en het omvangrijke merengebied.

De Regionale Ambulance Voorziening Fryslân (RAV Fryslân) is als overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in de provincie Fryslân. De uitvoering is in handen van Ambulancezorg Fryslân en Kijlstra Ambulancegroep Fryslân.

Geef een antwoord